Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse, küpsised ja välised lingid.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Grand Rose OÜ (edaspidi Grand Rose Lillebutiik) kodulehe (lillebutiik.ee) ja teiste Grand Rose Lillebutiik poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi koos ja eraldi nimetatud “Grand Rose Lillebutiik veebileht” või „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Grand Rose Lillebutiik jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Grand Rose Lillebutiik tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Grand Rose OÜ, registrikood 12168331, aadress Pärnu mnt.107, Tallinn 11312, Harjumaa, e-post: info@lillebutiik.ee

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on Grand Rose Lillebutiigile tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. Grand Rose Lillebutiik ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Grand Rose Lillebutiik kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks e-poes.

Grand Rose Lillebutiik töötleb järgmisi isikuandmeid:

– nimi

– aadress

– telefoninumber

– e-maili aadress

– info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Grand Rose Lillebutiik töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Grand Rose Lillebutiik edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Üksnes Grand Rose Lillebutiik määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Grand Rose Lillebutiigil on õigus edastada isikuandmeid:

– kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;

– seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;

– Grand Rose Lillebutiigi koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);

– transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.

Grand Rose Lillebutiik järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad Grand Rose Lillebutiigi koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@lillebutiik.ee

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Grand Rose Lillebutiigi, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Küpsised

Grand Rose Lillebutiik võib kasutada oma veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas Grand Rose Lillebutiigi e-poe külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab meil pidevalt arendada Grand Rose Lillebutiigi veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

Grand Rose Lillebutiigi veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

Välised lingid

Grand Rose Lillebutiigi veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Grand Rose Lillebutiigile. Grand Rose Lillebutiik ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

 

Privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 2021. aasta juunis.